Friday, February 22, 2008

Husay sa Math at English makikita sa sukat ng daliri

By: Bhaby See - Guhit Ng Palad

NAPAPANSIN n’yo ba na may mga batang mag-aaral na mahusay sa math habang ang iba naman ay hindi? May ibang bata naman ay mahusay sa English at ang iba naman ay nag-e-excel sa math?

Malalaman mo agad mga giliw kong magulang kung Math-inik ang iyong anak o mahusay sa English sa pamama-gitan ng di kanilang mga daliri.

Sang-ayon sa pagsasaliksik ng mga psychologists, ang husay sa English at math ng bata ay nakikita sa sukat ng kanilang daliring hintuturo at palasingsingan.

Ang mga mag-aaral na mas mahaba ang palasingsingan o ring finger ay sinasabing mahusay sa math habang ang may maiikli naman nito ay mas interesado sa English o sa literacy.

Ito’y dahil, ayon sa paniniwala ng mga scientists, sa level ng testosterone at oestrogen habang nasa sinapupunan pa ang bata.

Ayon kay Mark Brosnan, na nagpasimula ng pag-aaral na ito sa University of Bath sa United Kingdom , ang testosterone ay tumutulong sa development ng ilangbahagi sa utak ng tao na sinasa-bing associated sa mathematical skills.

May kinalaman ang hormones na ito sa haba ng palasingsingan at hintuturo natin. Malalaman natin sa sukat ng dalawang daliri na ito ang exposure ng bata sa hormones habang nasa sina-pupunan pa. Sa pagkakataong ito, agad na mahuhulaan sa sukat ng kanilang daliri kung saan sila mahusay -- sa Math kaya o sa English.

Sa isang research project na inilathala sa British Journal of Psychology, 75 mga pitong-taong gulang na bata ang sinukatan ng daliring mga scientists, partikular na kinuha ang sukat ng hintuturo at palasingsingan.

Hinati nila ang pagsukat sa hintuturo sa sukat ng palasingsingan para makuha ang ‘digit ratio’ sa bata.

Ang mga adult na kababaihan ay karaniwang may ratio na 1 -- kung saan ang hintuturo at palasingsi-ngan ay magkapareho ng haba. Ang sa kalalakihan naman ay mas mababa na nasa 0.98, dahil maraming lalaki na mas mahaba ang ring finger kaysa sa index finger.

Nakita sa mga batang sinuri na may mababang digit ratio -- mas mahaba ang ring finger at mataas ang pre-natal exposure sa testosterone -- ay mas mahusay sa math kaysa sa English.

Ganun din sa mga mag-aaral na mataas naman ang digit ratio -- mas maikli ang ring finger at mataas ang pre-natal exposure sa oestrogen -- ay mas mahusay naman sa English tests at nahihirapan sa math. Ang mga batang lalaki na mas mahaba ang palasingsi-ngan ay napatunayan din na mahusay at nakakuha ng mataas na marka sa Math.

No comments: